Klaustar

Arkade

Harmonične arkade u maniri kasne gotike s jednostavno profiliranim stupovima i lukovima ispunjene su sa dvadeset trifora, po pet sa svake strane. Postavljene na nisku zidiću, a odijeljene dvama stupovima s trolisnim i okruglim otvorima u vrhu, daju glavni biljeg cijelome zdanju. I dok svi kapiteli trifora (osim jednoga s likom anđela) završavaju akantusovim lišćem, svodovi trijemova urešeni su medaljonima s poprsjima dominikanskih svetaca u visokomu reljefu. Glave, ruke i svetački atributi oblikovani su u punoj plastici. Rijetko se gdje u hrvatskome primorskom graditeljstvu susreće takva kiparska galerija u kojoj 24 lika lebde poredana sred svodova kao njihovi ključni kamenovi. Na jednom jedinom stupu u klaustru nalazi se isklesan lik anđela. Potječe iz iz 15. stoljeća.

Na vrh